Samen sterk

Oudercomité

Het oudercomité heeft als doel:   · de brug te slaan tussen ouders en school en de drempels in beide richtingen te verlagen; · de ouders onderling op een informele manier samen brengen om de betrokkenheid en samenhorigheid te verhogen; · activiteiten te organiseren, en de winsten hiervan in te zetten voor duurzame opwaardering van de school(omgeving); · de ouders te informeren.   Hiervoor wordt er ongeveer 1 keer per maand vergaderd (ong. 10x per jaar). Deze vergaderingen worden voorbereid door de voorzitter van het oudercomité en gaan door in de lokalen van de school, steeds om 20.00u (tenzij anders aangekondigd). Tijdens zo’n vergadering worden de voorbije en komende activiteiten besproken, de verhalen die aan de schoolpoort leven opgepikt indien nodig, en er is ook altijd een varia waarbij iedereen zijn zegje kan doen. Het oudercomité werkt nauw samen met directie en schoolraad. Bezorgdheden worden rechtstreeks opgepikt en afgestemd, activiteiten worden in onderling overleg georganiseerd, en het oudercomité vaardigt minimaal één vertegenwoordiger af op de schoolraad. Er worden een heleboel activiteiten georganiseerd. Deze activiteiten worden uitgewerkt in verschillende werkgroepen waar de leden van het oudercomité naar ieders interesse kunnen bij aansluiten. Elke werkgroep heeft een verantwoordelijke die ervoor zorgt dat er tijdig vergaderd wordt om de activiteit op poten te zetten. Op welke activiteiten zijn we trots?   · Pannenkoekenfeest als kennismakingsmoment · Sint op school (activiteit school) · Schoolfuif voor jong en ouder · Lezingen voor ouders rond educatieve thema’s · Klusdag om de speelplaats te verfraaien · Schoolfeest van drank en eten voorzien · Recepties · …   Welke werkgroepen lopen het hele jaar door? · Kriebelteam plant regelmatig een luizencontrole in alle klassen · Verkeersteam onderneemt acties voor een veilige schoolomgeving   Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten. Iedereen is welkom, hoe meer hoe liever, vele handen maken licht werk … E-mail: oudercomite.rodenbachschool@gmail.com Neem een kijkje op onze Facebookpagina   De schoolraad is:  · het formele orgaan voor overleg tussen leerkrachten, vertegenwoordigers van de ouders en vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap; · de plaats waar directeur en schoolbestuur (= gemeente) in overleg gaan in verband met zaken zoals (wijzigingen van) het schoolreglement, het beleidsplan, de jaarplanning en de aanwending van de lestijden; · de plaats waar leerkrachten en ouders advies verlenen aan het schoolbestuur voor zaken zoals aanstelling van de directeur, het studieaanbod en verschillende projecten op onze school. Hiervoor wordt er ongeveer 3 keer per jaar vergaderd. Deze vergaderingen worden voorbereid door de voorzitter van de schoolraad. Naast een vertegenwoordiging van de leerkrachten, ouders en lokale gemeenschap, worden ook de directeur, de schepen van Onderwijs en afdelingshoofd Mens uitgenodigd. De agenda van de schoolraad wordt gepubliceerd op de website van de school – meer info over de bespreking kan bevraagd worden bij de vertegenwoordigers van de verschillende geledingen (zie agenda voor de namen). Overleg en vragen vanuit de ouders omtrent de schoolwerking worden in eerste instantie gecoördineerd in het oudercomité. Vanuit het oudercomité kunnen agendapunten aan de voorzitter van de schoolraad doorgegeven als het noodzakelijk blijkt dat hiervoor verder overleg tussen ouders, leerkrachten en schoolbestuur plaats vindt en voor zover zij in overeenstemming zijn met de bevoegdheden.   Huishoudelijk reglement schoolraad: (wordt zo snel mogelijk geüpload)     Agenda schoolraad:  juni 2024 februari 2024 oktober 2023

CLB

Vrij CLB AMi 2 ( Regio Mortsel - Kontich)   Adres Sint Benedictusstraat 14 b 2640 Mortsel   Contactgegevens mail: mortselkontich@clb-ami2.be  tel: 03 443 90 20   Annelies Teunissen annelies.teunissen@clb-ami2.be   Hilde De Meutter hilde.demeutter@clb-ami2.be   We zijn er voor leerlingen, ouders en school. We werken samen met de school, maar we behoren er niet toe. Je kunt dus gerust los van de school bij ons aankloppen. Je kunt alleen naar het CLB stappen dat samenwerkt met de school waar de leerling ingeschreven is.   Waarvoor kan je bij ons terecht? Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) bieden gratis informatie, hulp en begeleiding voor leerlingen, ouders en scholen. Je kunt bij je CLB terecht met heel wat vragen.   Je kunt naar het CLB... als je kind ergens mee zit of zich niet goed in zijn vel voelt; als je kind moeite heeft met leren; voor studie- en beroepskeuzehulp; als er vragen zijn over je kind zijn/haar gezondheid, lichaam... ; als je kind vragen heeft rond seks, vriendschap en verliefdheid; met vragen rond inentingen. Je kind moet naar het CLB... op medisch onderzoek; als het te vaak afwezig is op school (leerplicht); voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs; om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen; bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar van het secundair onderwijs. De maatregelen die het CLB instelt ter preventie van besmettelijke ziekten zijn ook verplicht. De school vraagt het CLB erbij van zodra ze vaststelt dat een leerling uitbreiding van zorg nodig heeft.  De school en het CLB zullen dan ook altijd de ouders en de leerling zelf erbij betrekken. Voor een CLB-tussenkomst is er een uitdrukkelijke toestemming nodig van de ouders als je kind jonger is dan 12 jaar.  De leerlingen ouder dan 12 jaar kunnen dit zelf beslissen.    Op onderzoek: het medisch consult in het schooljaar 2021-2022 1ste kleuterklas                  3-4 jaar 1ste lagere school               6-7 jaar 4de lagere school               9-10 jaar 6de lagere school               11-12 jaar Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-arts en verpleegkundige. Die onderzoeken zijn verplicht. In het gewoon onderwijs is dat in vaste leerjaren, in het buitengewoon onderwijs op dezelfde leeftijden.  Tijdens het onderzoek mag je kind aan de verpleegkundige en de dokter altijd vragen stellen. Je kunt ook met de dokter een afspraak maken op een later tijdstip. De onderzoeken kunnen ook door een andere arts uitgevoerd worden maar daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Die vraag je best aan je CLB.   Inentingen     Welke inentingen kan je krijgen? Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het ‘vaccinatieprogramma’ dat door de overheid is aanbevolen. Om ze te krijgen kunnen de ouders toestemming geven. Als de arts inschat dat de leerling bekwaam is kan die ook zelf toestemming geven. 1ste lagere school 6-7 jaar Polio (Kinderverlamming), Difterie (Kroep), Tetanus (Klem), Kinkhoest 5de lagere school 10-11 jaar Mazelen, Bof (Dikoor), Rubella (Rode hond) 1ste secundair 12-13 jaar Baarmoederhalskanker 2x 3de secundair 14-15 jaar Difterie, Tetanus, Kinkhoest CLB-dossier Als je kind bij ons voor begeleiding komt, dan maken we een dossier. Daarin komt alles wat met jouw kind en de begeleiding te maken heeft. We houden ons uiteraard aan enkele regels: Wij wisselen op contactmomenten enkel die gegevens uit die nodig zijn voor de begeleiding op school. In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding. We behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid. We houden ons aan het beroepsgeheim, de privacywetgeving en het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’. Het dossier inkijken? Vanaf 12 jaar mag je kind dat meestal, maar hierop bestaan enkele uitzonderingen. Ouders of voogd mogen het dossier dan enkel inkijken met de  toestemming van de leerling. Als jouw kind jonger dan 12 jaar is, dan mag je als ouders of voogd het dossier inkijken. Dat geldt niet altijd en ook niet voor het volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de arts. Je kunt een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Inkijken gebeurt altijd samen met een gesprek om uitleg te geven. Die kopie is vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan jeugdhulp. Gegevens over jezelf mag je laten verbeteren en aanvullen.  Je kunt ook vragen om sommige gegevens niet in het dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel een ernstige reden hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht verwerken, zoals de resultaten van de medische onderzoeken.   Naar een andere school Als je kind naar een andere school gaat, dan gaat het dossier naar het CLB waar die school mee samenwerkt. Je kunt je daartegen verzetten maar sommige gegevens geven we verplicht door. Dit kan je niet weigeren: identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen, medisch onderzoek en de opvolging hiervan.  Een gemotiveerd verslag of een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, moet ook worden overgedragen – als er zo’n verslag bestaat. Als je niet wil dat het hele dossier naar het nieuwe CLB gaat dan moet je dat binnen de 10 dagen na je inschrijving in de andere school schriftelijk laten weten aan je (oude) CLB. Dat moet zo snel omdat je dossier anders automatisch verhuist met je inschrijving.   En later? We houden het dossier van je kind minstens 10 jaar bij op het CLB, te tellen vanaf het laatste medisch consult. Daarna wordt het vernietigd.   Een klacht? Heb je een klacht, dan luisteren we daar graag naar. Elk CLB heeft een vaste werkwijze om klachten te behandelen. Dat garandeert dat elke klacht de nodige aandacht krijgt en met zorg behandeld wordt. De procedure kan je vragen aan je CLB-medewerker of de directeur van je CLB.

BKO De Mikado

De buitenschoolse kinderopvang is een gemeentelijk initiatief onder toezicht van Kind & Gezin. De kinderen worden er in een huiselijke sfeer opgevangen en begeleid door een gemotiveerd en opgeleid team van begeleiders.   De voor- en naschoolse opvang gebeurt in drie leeftijdsgroepen. De kleuters tot en met het tweede kleuterklasje spelen in het “kleuternestje” op het gelijkvloers. De kinderen van het derde kleuterklasje en het eerste leerjaar beschikken over een ruimte aan de andere kant van de benedenverdieping. Beide ruimten zijn enkel gescheiden door een grote kastenwand.   Kinderen vanaf het tweede leerjaar kunnen zich uitleven in de ruimten op de eerste verdieping. De oudsten, de 10- tot 12-jarigen hebben de kans zich terug te trekken in de tienerruimte op de bovenverdieping. Verder is er nog een aparte studieruimte en een rustige leesruimte waar alle kinderen vanaf het tweede leerjaar gebruik van kunnen maken.   Rond het gebouw is een ruime buitenspeelruimte voorzien. In de centrale hal is het secretariaat gelegen, waar je met al je vragen terecht kan bij de coördinator. Elk kind is in de opvang gratis verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Het initiatief voor buitenschoolse kinderopvang staat in voor het vervoer van en naar school. Voor informatie over kostprijs, betaling en inschrijving kan je terecht in het gebouw voor buitenschoolse kinderopvang (niet op het secretariaat van de A. Rodenbachschool).   BKO (Buitenschoolse kinderopvang) ‘De Mikado’ Onderwijsstraat 21, 2540 Hove tel. 03 455 35 97, e-mail: bko@hove.be Meer informatie: https://www.hove.be/bko-de-mikado

Cookie instellingen